SAVOL

Spoločnosť autorov vedeckej a odbornej literatúry

Občianske združenie
Dúbravská cesta 9, 845 21 Bratislava 4

Spoločnosť vznikla na podnet ochrannej autorskej spoločnosti LITA a Ministerstvo vnútra SR ju zaregistrovalo 7. 1. 2000.

SAVOL sa síce sformovala na pôde SAV, ale je otvorenou spoločnosťou pre všetkých autorov vedeckej a odbornej literatúry (pozri Stanovy). Jej členom sa môže stať každý jednotlivec, ktorý je autorom vedeckého, prípadne odborného diela vedeckej disciplíny. Poslanie Spoločnosti je veľmi široké, ale najdôležitejšie je podnecovať vznik vedeckej literatúry a rôznymi formami podporovať jej vydávanie (podrobnejšie Článok II. Stanov).

Finančné prostriedky Spoločnosti od roku 2011 tvoria len členské príspevky (výšku určuje Valné zhromaždenie SAVOL).

Náhrady autorských odmien za zhotovovanie rozmnoženín prostredníctvom reprografických alebo iných technických zariadení už SAVOL od LITY ani za autorov, ktorí so SAVOLom podpísali príkaznú zmluvu, nedostáva.

Zmena náhrad za reprografiu
Orgány spoločnosti
Prihláška za člena SAVOLu (Členský poplatok na kalendárny rok je 5 €)
Stanovy spoločnosti
Knihy, ktoré SAVOL podporil

Kontakt:
Dagmar Podmaková (predseda)
e-mail: dagmar.podmakova@savba.sk
mobil: 0903/700 450