Občianske združenie - Spoločnosť autorov vedeckej a odbornej literatúry
vyhlasuje konkurz na podporu vydávania vedeckej a odbornej literatúry

Dôležité upozornenie:

V zmysle uznesenia Valného zhromaždenia SAVOL z 12.2.2019 vyhlasujeme konkurz na podporu vydávania vedeckej a odbornej literatúry pre členov SAVOL, ktorí sú členmi minimálne 3 roky (2017, 2018, 2019) a majú uhradený členský príspevok za roky 2017, 2018 a 2019.

Zdôvodnenie:

SAVOL už osem rokov nedostáva náhrady za reprografiu (repartícia podielov z výberu za použitie diel zhotovovaním rozmnoženín diel pomocou reprografických alebo iných technických zariadení), ani za tých autorov, ktorí podpísali so SAVOL-om dávnejšie príkaznú zmluvu.

Podľa informácie LITA z roku 2011 „dosiaľ uplatňovaná, resp. čiastočne uplatňovaná repartícia prostredníctvom občianskych združení autorov bola iba dočasným, i keď dozorujúcim orgánom (MK SR) tolerovaným riešením, podmieneným absenciou relevantnej databázy autorov,” ktorú už LITA medzitým skompletizovala.

Už v marci 2012 sme informovali aj na webovej stránke SAVOL-u, každý autor si má zo zákona uplatniť náhradu za reprografiu individuálne, aj vzhľadom na to, že tieto náhrady podliehajú zdaneniu a ďalším odvodovým povinnostiam (http://www.savol.info/nahrady.html).

Finančné prostriedky úspešným žiadateľom v konkurze budú vyplatené z úspor z predchádzajúcich rokov, keď LITA zasielala paušálne náhrady za reprografiu podľa osobitného deliaceho kľúča. Preto sa VZ SAVOL uzniesol na podmienkach členstva žiadateľov (okrem roku 2019 aj 2018 a 2017) a úhrade členského príspevku za roky 2017, 2018 a 2019.

Žiadosti predložené na predpísanom formulári, vyplnené a odovzdané na každý projekt zvlášť, sa prijímajú najneskôr do 31. augusta 2019.

Do konkurzu budú zaradené len kompletne a čitateľne vyplnené žiadosti s povinnými prílohami (hotové dielo v 2 exemplároch (1x na nosiči, 1x vytlačené), krátky profesijný životopis za posledné 3 roky s uvedením vedeckej činnosti, rozpočet projektu) zaslané poštou (rozhoduje dátum poštovej pečiatky na obálke) na adresu:

Spoločnosť autorov vedeckej a odbornej literatúry
Dúbravská cesta 9
845 21 Bratislava 45
(Prosíme dodržať poštové smerovacie číslo, inak to pošta vracia odosielateľovi)

Do konkurzu možno prihlásiť len diela, ktoré ešte nie sú zadané do tlače.

O administratívnom postupe pri posudzovaní žiadosti rozhoduje Výkonný výbor SAVOL prezidiálne. Každá žiadosť bude posúdená odbornými oponentmi v príslušných vedných disciplínach. SAVOL písomne oznámi žiadateľom rozhodnutie Výkonného výboru najneskoršie do 31.10.2019.

Po schválení príspevku zašle SAVOL vydavateľovi Zmluvu o poskytnutí finančného príspevku na vydanie diela, uzatvorenú medzi SAVOL a vydavateľom.

Finančné príspevky dostanú vydavatelia po splnení podmienok, zakotvených v žiadostiach a v zmluve, a to až po vydaní predmetného diela.

Pridelený finančný príspevok je potrebné vyčerpať najneskôr do 12 mesiacov odo dňa zaslania Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku. (SAVOL zasiela zmluvy poštou, doporučene.)