Orgány SAVOL

Výkonný výbor SAVOL pracuje v tomto zložení:

PhDr. Dagmar Podmaková, CSc.
predsedníčka
mobil: 0903/700 450
e-mail: dagmar.podmakova@gmail.com

prof. Mgr. Peter Žeňuch, DrSc.
výkonný podpredseda
e-mail: peter.zenuch@savba.sk

doc. PhDr. Soňa Pašteková, CSc.
podpredsedníčka
e-mail: sona.pastekova@savba.sk

prof. MUDr. Radomír Nosáľ, DrSc.
tajomník
e-mail: exfarano@savba.sk

prof. RNDr. Jozef Čársky, CSc., člen výboru
e-mail: Jozef.Carsky@fmed.uniba.sk

RNDr. Stanislav Dubnička, DrSc., člen výboru
e-mail: fyzidubn@savba.sk

doc. RNDr. Ivan Haverlík, CSc., člen výboru
email: haverlik@fmph.uniba.sk

doc. PhDr. Eva Smolková, CSc., členka výboru

doc. RNDr. Viera Uherčíková, CSc., členka výboru

Revízna komisia SAVOL pracuje v tomto zložení:

doc. Ing. Boris Lakatoš, PhD.
predseda
tel. do práce: tel: (02) 593 25 516
e-mail: boris.lakatos@stuba.sk

doc. RNDr. Emil Běták, DrSc., člen komisie
e-mail: betak@savba.sk

doc. Ing. Martin Šimkovič, PhD., člen komisie
e-mail: martin.simkovic@stuba.sk