STANOVY
Spoločnosti autorov vedeckej a odbornej literatúry

Článok I.
Postavenie, sídlo a pôsobnosť Spoločnosti autorov vedeckej a odbornej literatúry

 1. Spoločnosť autorov vedeckej a odbornej literatúry (ďalej ako Spoločnosť) je nezávislým dobrovoľným a otvoreným občianskym združením autorov vedeckej a odbornej literatúry.
 2. Sídlom Spoločnosti je Bratislava, Dúbravská cesta 9, PSČ 845 21.
 3. Spoločnosť pôsobí na území Slovenskej republiky a spolupracuje s podobnými organizáciami v zahraničí.
 4. Spoločnosť používa skratku SAVOL, ktorá pozostáva zo začiatočných písmen slov tvoriacich jej názov.
 5. Spoločnosť je právnym subjektom v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.

Článok II.
Poslanie Spoločnosti

Poslaním Spoločnosti je najmä:
 1. Podnecovať tvorbu a podporovať vydávanie vedeckej a odbornej literatúry.
 2. Vypisovať súťaže a udeľovať ceny za vedeckú a odbornú publikačnú činnosť.
 3. Rozvíjať vlastnú edičnú a publikačnú činnosť.
 4. Zúčastňovať sa na národných a medzinárodných aktivitách.
 5. Propagovať a popularizovať výsledky práce vedcov a odborníkov, ako aj činnosti Spoločnosti doma i v zahraničí.
 6. Spolupracovať s pracoviskami Slovenskej akadémie vied; vysokými školami, inými vedecko-výskumnými pracoviskami a spoločnosťami príbuzného zamerania doma aj v zahraničí.
 7. Vystupovať v záujme svojich členov v oblasti zhotovovania rozmnoženín pre osobnú potrebu pomocou reprografických prostriedkov alebo pomocou iných technických zariadení.

Článok III.
Členstvo v Spoločnosti

 1. Členom Spoločnosti sa môže stať každý, kto je autorom vedeckého, príp. odborného diela.
 2. Členstvo sa nadobúda doručením prihlášky s potvrdením o zaplatení členského príspevku. Členstvo potvrdzuje Výkonný výbor na svojom najbližšom zasadnutí.

Práva a povinnosti členov

 1. Člen Spoločnosti má právo:
  1. voliť a byť volený do všetkých orgánov Spoločnosti;
  2. podávať návrhy a hlasovať o návrhoch podaných na schôdzach Spoločnosti;
  3. byť informovaný o práci Spoločnosti a o všetkých jej podujatiach;
  4. v odôvodnených prípadoch používať prostriedky a zariadenia, ktoré má Spoločnosť pre svoju činnosť k dispozícii;
  5. byť nominovaný Spoločnosťou do spoločenských, vedeckých a iných orgánov a organizácií.
 2. Člen Spoločnosti má povinnosť:
  1. dodržiavať Stanovy Spoločnosti;
  2. vystupovať v súlade s poslaním Spoločnosti;
  3. podieľať sa na činnosti Spoločnosti;
  4. platiť členský príspevok;
  5. hlásiť všetky zmeny súvisiace s evidenciou členov;
  6. v žiadosti o priznanie príspevku na vydanie diela presne uvádzať relevantné údaje.

Zánik členstva

 1. Členstvo v Spoločnosti zaniká:
  1. na vlastnú žiadosť - písomným vyhlásením, že člen zo Spoločnosti vystupuje;
  2. úmrtím člena;
  3. vylúčením člena;
  4. nezaplatením členských príspevkov po dobu 2 (dvoch) rokov.
 2. Člen môže byť vylúčený z vážneho dôvodu, najmä ak jeho konanie alebo činnosť je v rozpore so Stanovami Spoločnosti. O vylúčení riadneho člena rozhoduje Valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou prítomných členov na zasadnutí, a to na základe odôvodneného návrhu Výkonného výboru Spoločnosti.

Článok IV.
Orgány Spoločnosti

 1. Orgánmi Spoločnosti pre všetky zložky jej činnosti sú:
  1. Valné zhromaždenie;
  2. Výkonný výbor;
  3. Revízna komisia.
 2. Pomocnými orgánmi Spoločnosti môžu byť sekcie, prípadne rôzne komisie ad hoc. Vznik, menovanie členov do pomocných orgánov a spôsob ich činnosti určí Výkonný výbor Spoločnosti.

Valné zhromaždenie

 1. Najvyšším orgánom Spoločnosti je Valné zhromaždenie, ktoré sa skladá zo všetkých členov Spoločnosti.
 2. Valné zhromaždenie sa schádza najmenej raz za rok. Valné zhromaždenie zvoláva Výkonný výbor.
 3. Mimoriadne zasadnutie Valného zhromaždenia zvoláva Výkonný výbor z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť aspoň jednej tretiny členov, a to do jedného mesiaca po predložení písomnej žiadosti s podpismi členov.
 4. Valné zhromaždenie:
  1. schvaľuje, upravuje a mení Stanovy Spoločnosti;
  2. navrhuje a schvaľuje zásady plánu hospodárenia a určuje výšku členských príspevkov;
  3. schvaľuje výročné správy Výkonného výboru a Revíznej komisie za predchádzajúci rok;
  4. tajným hlasovaním volí a odvoláva predsedu, výkonného podpredsedu, podpredsedu, tajomníka a ostatných členov Výkonného výboru, ako aj troch členov Revíznej komisie; predložená kandidátka môže byť doplnená Valným zhromaždením o ďalších kandidátov;
  5. uznáša sa o zrušení Spoločnosti;
  6. schvaľuje zriadenie a zrušenie sekcií Spoločnosti, navrhuje vytvorenie rôznych komisií ad hoc.
 5. Zasadnutie Valného zhromaždenia riadi predseda, v prípade jeho neprítomnosti výkonný podpredseda alebo iný poverený člen Výkonného výboru.
  1. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná najmenej polovica členov; ak sa v stanovený čas nedostaví potrebný počet riadnych členov, môže sa po polhodinovej čakacej lehote upustiť od tejto podmienky, neplatí to v prípade mimoriadneho zasadnutia;
  2. za prijaté uznesenie musí hlasovať nadpolovičná väčšina prítomných členov; pri mimoriadnom zasadnutí nadpolovičná väčšina všetkých členov. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedajúceho;
  3. zmeny Stanov alebo zrušenie Spoločnosti musia odhlasovať minimálne dve tretiny prítomných členov.

Výkonný výbor

 1. Výkonný výbor je výkonným orgánom Valného zhromaždenia. Má 9 (deväť) členov: predsedu, výkonného podpredsedu, podpredsedu, tajomníka a ďalších piatich členov.
 2. Výkonný výbor je volený Valným zhromaždením na dobu štyroch rokov.
 3. Výkonný výbor určí zo svojich členov dvoch zástupcov, oprávňujúcich konať v mene Spoločnosti. Štatutárnym zástupcom Spoločnosti je jeho predseda, ktorý koná samostatne; v jeho neprítomnosti ho zastupuje výkonný podpredseda Výkonného výboru samostatne, ktorý má aj podpisové právo.
 4. Do činnosti Výkonného výboru patrí najmä:
  1. v čase medzi dvoma zasadnutiami Valného zhromaždenia rozhodovať a organizovať činnosť Spoločnosti v rámci plánu činnosti;
  2. zvolávať a pripravovať Valné zhromaždenie;
  3. navrhovať zriadenie a zrušenie sekcií Spoločnosti a menovať komisie ad hoc;
  4. potvrdzovať členstvo nových členov;
  5. na zasadnutí Valného zhromaždenia predkladať kandidátku na predsedu, výkonného podpredsedu, podpredsedu, tajomníka a ostatných členov Výkonného výboru, ako aj členov Revíznej komisie.

Revízna komisia

 1. Revízna komisia má predsedu a 2 (dvoch) členov a volí ju Valné zhromaždenie z členov Spoločnosti na funkčné obdobie štyroch rokov.
 2. Členovia Revíznej komisie nemôžu byť členmi Výkonného výboru Spoločnosti.
 3. Bez písomnej správy Revíznej komisie doručenej Výkonnému výboru 7 dní pred zasadnutím Valného zhromaždenia nemôže byť prerokovaná výročná správa o činnosti a hospodárení Spoločnosti.

Článok V.
Hospodárenie Spoločnosti

 1. Finančné prostriedky Spoločnosti tvoria:
  1. členské príspevky;
  2. dotácie;
  3. dary;
  4. iné príjmy.
 2. Spoločnosť hospodári na základe všeobecných princípov hospodárenia platných pre občianske združenia.
 3. Výkonný výbor vypracuje návrh zásad hospodárenia na bežný kalendárny rok a predloží ich Valnému zhromaždeniu na schválenie.
 4. Za majetok Spoločnosti zodpovedá Výkonný výbor ako orgán Spoločnosti.

Článok VI.
Zánik Spoločnosti

 1. Spoločnosť zanikne, ak sa o jej zániku uznesie Valné zhromaždenie najmenej dvojtretinovou väčšinou prítomných členov na zasadnutí.
 2. Likvidáciu práv, záväzkov a majetku Spoločnosti vykoná likvidačná komisia, ktorú zvolí Valné zhromaždenie. Úhrada likvidačných nákladov sa vykoná z aktívnych prostriedkov Spoločnosti podľa platných predpisov.
 3. Zánik Spoločnosti dobrovoľným rozpustením sa uskutoční obdobným spôsobom ako likvidácia obchodnej spoločnosti podľa platných predpisov.

Článok VII.
Prechodné ustanovenia

 1. Prijatím týchto Stanov Valným zhromaždením Spoločnosti končí platnosť Stanov registrovaných na MV SR dňa 07. 01. 2000 pod číslom VVS/1-900/90-16215.
Stanovy prijaté na Valnom zhromaždení Spoločnosti dňa 21. 5. 2003.

Stanovy, ako boli schválené MV SR
Stanovy (strana 1/5)  Stanovy (strana 2/5)  Stanovy (strana 3/5)  Stanovy (strana 4/5)  Stanovy (strana 5/5)